OPEN 21 2014 TOUR        
                 
                 
  .. 1 2 3 4  
  1   6\2 6\1 6\3 3 1  
  2 2\6   1\6 3\6 0 4  
  3 1\6 6\1   4\6 1 3  
  4 3\6 6\3 6\4   2 2  
                   
    B              
  .. 1 2 3 4  
  1   4\6 2\6 4\6 0 4  
  2 6\4   6\2 6\4 3 1  
  3 6\2 2\6   6\1 2 2  
  4 6\4 4\6 1\6   1 3  
                   
                   
                   
                 
                 
                 
    6\2            
        1        
      .          
                 
    7\6            
                   
                   
                 
        3        
      6\0          
                   
                   
                 
                 
                 
    6\3            
        1        
      6\3          
                 
    7\5